Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 44: Tìm hàm số y = f(x) nếu biết dy = 12x(3x^2-1)^3 dx và f(1) = 3

Câu 44:

Tìm hàm số y = f(x) nếu biết dy = 12x( dx và f(1) = 3

Lời giải:

Theo định nghĩa nguyên hàm thì f(x) là một nguyên hàm của hàm g(x) = 12x(