Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 44: Phần ảo của z =-2i là: A.-2 B. -2i C. 0 D. -1

Câu 44:

Phần ảo của z =-2i là:

A. -2   

B. -2i   

C. 0   

D. -1

Lời giải:

Số z = -2i = 0 – 2i nên có phần ảo là -2.

Kết luận:

Chọn đáp án A.