Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 43: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: a) y = x.e^-x

Câu 43:

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Lời giải: