Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 43: Phần thực của z=2i là: A.2 B. 2i C. 0 D. 1

Câu 43:

Phần thực của z=2i là:

A. 2   

B. 2i   

C. 0   

D. 1

Lời giải:

Số z=2i=0+2i nên có phần thực bằng 0.

Kết luận:

Chọn đáp án C.