Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 43: Biểu diễn các số sau đây theo a = ln2; b = ln5.

Câu 43:

Biểu diễn các số sau đây theo a = ln2; b = ln5.

Lời giải:

+ ln500 = ln(.) = +ln⁡ = 3ln5+2ln2=3b+2a

+ ln⁡(16/25)=ln16-ln25=-ln⁡()=4ln2-2ln5=4a-2b

+ ln⁡6,25=ln⁡(625/100)=ln625-ln100=ln⁡()-ln⁡(.)=4ln⁡5 - 2ln⁡5-2ln2=2ln5-2ln2=2b-2a