Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 42: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: a) y = (1/x^2)cos(1/x-1)

Câu 42:

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Lời giải: