Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 42: Bằng cách biểu diễn hình học các số phức 2+i và 3+i, hãy chứng minh rằng nếu tan a=1/2, tan b=1/3

Câu 42:

a) Bằng cách biểu diễn hình học các số phức 2+i và 3+i, hãy chứng minh rằng nếu

b) Bằng cách biểu diễn hình học các số phức 2+i;5+i;8+i hãy chứng minh rằng nếu

Lời giải:

a) Số z = 2 + i có một acgumen là a với tana = 1/2;

Số z’ = 3 + i có số acgumen là b với tanb=1/3

b) Số =2+i có acgumen là a với tana = 1/2

=5+i có một acgumen là b với tanb = 1/5

=8+i có một acgumen là c với tanc = 1/8