Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 41: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: a) y = 2x(1-x^(-3))

Câu 41:

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Lời giải:

Chú ý:

Ta có thể tìm nguyên hàm này theo cách không đưa ra biến u như sau: