Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 40: Xét các số phức: $z_{1}=\sqrt{6}-i \sqrt{2} ; z_{2}=-2-2 i ; z_{3}=\frac{z_{1}}{z_{2}}$ a) Viết z1, z2, z3 dưới dạng lượng giác.

Câu 40:

Xét các số phức: \(z_{1}=\sqrt{6}-i \sqrt{2} ; z_{2}=-2-2 i ; z_{3}=\frac{z_{1}}{z_{2}}\)

a) Viết , , dưới dạng lượng giác.

b) Từ câu a) hãy tính \(\cos \frac{7 \pi}{12}\) và \(\sin \frac{7 \pi}{12}\)

Lời giải: