Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Tìm x, biết a) logx(27)=3

Câu 39:

Tìm x, biết:

Lời giải: