Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Giải các phương trình sau trên C: a) (z+3i)^2-6(z+3-i)+13=0

Câu 39:

Giải các phương trình sau trên C:

Lời giải:

a) Đặt z+3-i=t, ta có phương trình: -6t+13=0

Có δ'=-4==>=3+2i;=3-2i

Với =3+2i=>z+3-i=3+2i=>z=3i

Với =3-2i=>z+3-i=3-2i=>z=-i

Vậy phương trình có 2 nghiệm là: 3i; -i

ta có phương trình: -3t-4=0

=> =-1;=4

Vậy phương trình có hai nghiệm là:

c) (+=0

<> (=- <> (=[(z+3)i]

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm là: