Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Cùng các câu hỏi như trong bài tập 38 đối với đồ thị của các hàm số sau: a) y=(x^2+x-4)/(x+2)

Câu 39:

Cùng các câu hỏi như trong bài tập 38 đối với đồ thị của các hàm số sau:

Lời giải:

a) TXĐ: D=R \ {-2}

+ Tiệm cận xiên của đồ thị là y = x-1 (khi x->-∞ và x->+∞)

nên đường thẳng x = -2 là tiệm cận đứng của đồ thị (khi x-> và khi x->)

+ Giao điểm I của hai đường tiệm cận là I(-2; -3).

+ Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI là:

+ Phương trình của đường cong () trong hệ tọa độ IXY:

Vậy () trong hệ tọa độ IXY có Phương trình Y=X-2/X

Đây là hàm số lẻ nên đồ thị () nhận gốc tọa độ I làm tâm đối xứng.

+ Tiệm cận xiên của đồ thị ) là đường thẳng y=x-3 (khi x->+∞) và khi x->-∞).

Tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng x = 5 (khi x-> và khi x->)

+ Giao điểm I của hai tiệm cận có tọa độ I(5; 2)

+ Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo OI là

+ Phương trình của đường cong trong hệ tọa độ IXY:

Ta có Phương trình :

Đây là hàm lẻ nên đồ thị () nó nhận gốc tọa độ I làm tâm đối xứng.