Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 39: Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y = x.e^(x/2), y = 0, x = 0, x = 1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.

Câu 39:

Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y=x.,y=0,x=0,x=1. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.

Lời giải: