Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 38: Nếu mô đun của số phức z bằng r (r > 0) thì mô đun của số phức

Câu 38:

Nếu mô đun của số phức z bằng r (r > 0) thì mô đun của số phức z. Bằng.

A. 4r   B. 2r   C. r √2   D. √2

Lời giải:

Ta có z=(1-2i-1)(a+bi)=2b-2ai) có mô đun là:

Vậy chọn B.