Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 37: Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau: a) (2-3i)^3

Câu 37:

Tìm phần thực và phần ảo của mỗi số phức sau:

Lời giải:

a) Ta có: =8-36i-54+27i=-46-9i có phần thực là -46 và phần ản là -9

b) Ta có số phức

c) Ta có: -2(x+iy)+5=(--2x+5)+(2xy-2y)i có phần thức là: (--2x+5), có phần ảo là: (2xy-2y).

Vậy để z là số thực thì: (2xy-2y)=0 <=> y = 0 hoặc x = 1.