Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 37: Hãy biểu diễn logarit sau qua α và β a) log√3(⁡50) nếu ⁡log3(15)=α; log3(⁡10)=β 

Câu 37:

Hãy biểu diễn logarit sau qua α và β

a) ⁡50 nếu ⁡15=α;⁡10=β    

b) ⁡1250 nếu ⁡5=α

Lời giải: