Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 37: Cho số phức tùy ý z ≠ 1. Xét các số phức α=(i^2005-i)/(z-1)-z^2+(z-)^2

Câu 37:

Cho số phức tùy ý z ≠ 1. Xét các số phức.

Khi đó:

A. α là số thực, β là số thực.   

B. α là số thực, β là số ảo.

C. α là số ảo, β là số thực.   

D. α là số ảo, β là số ảo.

Lời giải:

Giả sử z=a+bi (z ≠ 1), ta có:

Vậy α là một số ảo

Vậy β là một số thực. vậy chọn C.