Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 37: Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y = x^2, y = 0, x = 0 và x = 2. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.

Câu 37:

Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y = x^2, y = 0, x = 0 và x = 2. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành.

Lời giải:

Thể tích khối tròn xoay tạo thành được tính theo công thức

Vậy thể tích cần tìm là: