Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 36: Trong mỗi trường hợp sau, hãy tìm x. a) log3(x)=4log3(a)+7log3(b)

Câu 36:

Trong mỗi trường hợp sau, hãy tìm x.

a) x=a+7 ⁡b     


b) ⁡x=2 a-⁡b

Lời giải: