Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 36: Tính thể tích vật thể T nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x = π, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ π) là một hình vuông cạnh là 2 √(sin⁡x )

Câu 36:

Tính thể tích vật thể T nằm giữa hai mặt phẳng x = 0 và x =π, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0 ≤ x ≤ π) là một hình vuông cạnh là 2 √(sin⁡x )

Lời giải:

Diện tích thiết diện là

Vật thể tích của vật T cần tìm là: