Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 36: Tìm các tiệm cận của đồ thị mỗi hàm số sau: a) $y=\sqrt{x^{2}-1}$

Câu 36:

Tìm các tiệm cận của đồ thị mỗi hàm số sau:

Lời giải:

a) TXĐ: D= (-∞,-1] ∪[1; +∞)

Vậy đường thẳng y = -x là tiệm cận xiên của đồ thị (khi x → -∞)

Vậy đường thẳng y = x là tiệm cận xiên của đồ thị (khi x → +∞)

Kết luận:

Đồ thị có tiệm cận xiên là y = -x (khi x → -∞) và y = x (khi x → +∞)

b) TXĐ: D= (-∞,-1] ∪[1; +∞)

Vậy đường thẳng y = x là tiệm cận xiên của đồ thị (khi x → -∞)

Vậy đường thẳng y = 3x là tiệm cận xiên của đồ thị (khi x → +∞)

Kết luận:

Các đường tiệm cận của đồ thị là: y = x (khi x → -∞), y = 3x (khi x → +∞)

c) TXĐ: D = R

Vậy đường thẳng y = 0 là tiệm cận xiên của đồ thị (khi x → -∞)

Vậy đường thẳng y = 2x là tiệm cận xiên của đồ thị (khi x → +∞)

Kết luận:

Các đường tiệm cận của đồ thị là: y = 0 (khi x → -∞), y=2x (khi x → +∞)

d) TXĐ: D = R

Vậy đường thẳng y = -x - 1/2 là tiệm cận xiên của đồ thị (khi x → -∞)

Vậy đường thẳng y = x+1/2 là tiệm cận xiên của đồ thị (khi x → +∞)

Kết luận:

Các đường tiệm cận xiên của đồ thị là: y = -x - 1/2 (khi x → -∞), y = x + 1/2 (khi x → +∞)