Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 35: Viết phương trình lượng giác số phức z và của các căn bậc hai của z cho mỗi trường hợp sau: a) |z|=3 và một acgument của iz là 5π/4

Câu 35:

Viết phương trình lượng giác số phức z và của các căn bậc hai của z cho mỗi trường hợp sau:

Lời giải:

Giả sử z=r(cos⁡α+i sin⁡α)

a) Vì |z| = 3 => r = 3

Z có hai căn bậc hai là: