Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 35: Trong mỗi trường hợp sau, hãy tính ⁡loga(x), biết loga(b)=3, loga(c)=2 ⁡:

Câu 35:

Trong mỗi trường hợp sau, hãy tính ⁡x,biết ⁡b=3; c=-2

Lời giải:

a) log_a⁡x=(√c)=++√c

=3 ⁡a+2 ⁡b+ ⁡c/2=3 + 2.3 + (-2)/2=8