Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 35: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: a) Đồ thị hai hàm số y = x^2 + 1 và y = 3 - x

Câu 35:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Đồ thị hai hàm số y=+1 và y=3-x

b) Các đường có Phương trình x=,y=1,x=8

c) Đồ thị hai hàm số y=√x,y=6-x và trục hoành

Lời giải:

a) Hoành độ giao điểm của hai đồi thị hàm số y = +1 và y=3-x là nghiệm của phương trình:

Vậy diện tích cần tìm là:

b) Tung độ giao điểm của đường cong x= và đường thẳng x = 8 là nghiệm của phương trình =8 <=> y = 2. Vậy diện tích cần tìm là:

c) Ta có: y=√x <=> =x (y ≥ 0);y=6-x <=> x = 6 – y

Tung độ giao điểm của hai đường thẳng x=;x=6-y là nghiệm của phương trình

Vậy diện tích cần tìm: