Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 35: Gọi S là tập hợp các số nguyên dương k thõa mãn điều kiện:

Câu 35:

Gọi S là tập hợp các số nguyên dương k thõa mãn điều kiện:

A. S = {1}   

B. S = {2}   

C. S = {1; 2}  

D. S = ∅

Lời giải:

Theo công thức tính tích phân từng phần ta có:

Theo bài ra, ta có: (e-1)lnk-1

<=> (e-1)lnk lnk<1 <=> k < e

Vì k nguyên dương nên k = 1; k = 2.

Vậy chọn C.