Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34: Nếu a là một số thỏa mãn các điều kiện: a∈[π/2;3π/2]

Câu 34:

Nếu a là một số thỏa mãn các điều kiện:

A. a=π   

B. a=√π   

C. a=2√π   

D. a=√(2 π)

Lời giải:

Theo bài ra ta có: sin⁡(a+)-sin⁡=sina

<=> sin⁡(a+)=sin⁡ +sina

Vậy chọn D.