Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34: Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh: a) log2+log3 với log5

Câu 34:

Không dùng bảng số và máy tính, hãy so sánh:

a) log2+log3 với log5      

b) log12 – log 5 với log7

c) 3log2 + log3 với 2log5   

d) 1 + 2log3 với log27

Lời giải:

a) Ta có log2 + log3 = log6 > log5

b) log12 – log5 = log⁡(12/5)< log7

c) 3log2 + log3 = log⁡ +log3=log(8.3)=log24 < =2log5

d) 1+2log3=log10+=log⁡(10.9)=log90 > log27