Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 34: Cho số phức w=-1/2(1+i√3). Tìm các số nguyên dương n để w^n là số thực.

Câu 34:

Cho số phức

Tìm các số nguyên dương n để là số thực. Hỏi có số nguyên dương m nào để là số ảo?

Lời giải:

Để là số thực thì

Để n ∈N* thì k = 4 với t ∈N*. Khi đó n = 3t, với t ∈N*

Để là số ảo thì

Vì Phương trình này vô nghiệm, nên không tồn tại m để là số ảo.