Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: Tính: (√3-i)^6; (i/(1+i))^2004

Câu 33:

Tính:

Lời giải: