Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: So sánh:⁡ a)log3(4) và log4(1/3) b) 3^(log(61,1)) và7^(log(60,99))

Câu 33:

Hãy so sánh:

a)⁡4 và (1/3)   b)

Lời giải:

a)Ta có: ⁡4 > ⁡3=1

(1/3) < ⁡4=1

Vậy ⁡4 > (1/3)

b)Ta có: 1,1 > 1=0 <=> > =1

⁡0,99 < ⁡1=0 <=> < =1

Vậy >