Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường $x=\sqrt{5} y^{2}$, x = 0, y = -1 và y = 1. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

Câu 33:

Cho hình phẳng B giới hạn bởi các đường \(x=\sqrt{5} y^{2}\),x=0,y=-1 và y=1. Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình B quanh trục tung.

Lời giải:

Thể tích khối tròn xoay tạo thành: