Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 33: Cho hàm số f(x)= (2x^4+3)/x^2. Khi đó: A. ∫f(x)dx=2/3x^3-3/x+C

Câu 33:

Lời giải:

Kết luận:

Chọn đáp án A