Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: Xác định tâm đối xứng của đồ thị mỗi hàm số sau đây: a) y = 2/(x-1) + 1

Câu 32:

Xác định tâm đối xứng của đồ thị mỗi hàm số sau đây:

Lời giải:

(*) là công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI với I(1; 1) (đối với hệ trục Oxy)

Đối với hệ trục IXY, hàm số y = 2/x là hàm số lẻ nên đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.

Vậy tâm đối xứng của đồ thị hàm số là I(1; 1).

Đây là công thức chuyển hệ trục tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI với I(-1; 3)

Vì Y=-5/X là hàm lẻ nên đồ thị nhận gốc tọa độ I làm tâm đối xứng.

Vậy tâm đối xứng của đồ thị hàm số:là I(-1; 3)