Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 32: Biết đồ thị hàm số y=a^x và đồ thị của hàm số y=⁡logb(x) cắt nhau tại điểm $\left(\sqrt{2^{-1}} ; \sqrt{2}\right)$. Ta kết luận:

Câu 32:

Biết đồ thị hàm số \(y=a^{x}\) và đồ thị của hàm số \(y=\log _{b} x\) cắt nhau tại điểm \(\left(\sqrt{2^{-1}} ; \sqrt{2}\right)\). Ta kết luận:

A. (a>1 và b>1)   

B. a> 1 và 0 < b < 1

C. 0 < a < 1 và b > 1   

D. 0 < a < 1 và 0 < b < 1

Lời giải:

Vì đồ thị hàm số \(y=a^{x}\) cắt đồ thị hàm số \(y=\log _{b} x\) tại \(\left(\sqrt{2^{-1}} ; \sqrt{2}\right)\) nên điểm \(\left(\sqrt{2^{-1}} ; \sqrt{2}\right)\) thuộc cả hai đồ thị đó.

Ta có:

Vậy chọn B.