Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Cho hàm số f(x)=log5(x^2+1). Khi đó: A. f'(1)=1/(2ln5)

Câu 31:

Cho hàm số f(x) = (+1). Khi đó

Lời giải:

Ta có

Vậy chọn C.