Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 31: Cho đường cong (C) có phương trình là y=2-1/(x+2) và điểm I(-2; 2). Viết công thức chuyển hệ tọa độ

Câu 31:

Cho đường cong (C) có phương trình là và điểm I(-2; 2). Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến vectơ OI và viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ IXY. Từ đó suy ra I tâm đối xứng của (C).

Lời giải:

Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo OI:

Phương trình (C) trong hệ tọa độ IXY:

Vì Y = -1/X là hàm số lẻ nên (C) nhận gốc tọa độ I làm tâm đối xứng.