Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 30: Tìm x, biết: log5(x)=4 a) log2⁡(5-x)=3 b) ⁡(x+2)=3 c) log3(x+2)=3 d) log1/6(0,5+x)=-1

Câu 30:

Tìm x, biết:

a) x=4

b) ⁡(5-x)=3

c) ⁡(x+2)=3

Lời giải:

a) x=4

Điều kiện: x > 0

Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương: x=

b) ⁡(5-x)=3

Điều kiện: x < 5

Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương

5-x= ⇔ x=5-=-3 ( TMĐK)

c) (x+2)=3

Điều kiện: x > -2

Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương:

x+2= ⇔ x=-2=25 ( TMĐK)

Điều kiện: x > -0,5

Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương