Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 30: Gọi M, M’ là các điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số z=3+i; z'=(3-√3)+(1+3√3)i a) Tính z'/z

Câu 30:

Gọi M, M’ là các điểm trong mặt phẳng phức theo thứ tự biểu diễn các số z=3+i; z'=(3-√3)+(1+3√3)i

a) Tính z'/z

b) Chứng minh rằng hiệu số acgumen của z’ với acguemn của z là một số đo của góc lượng giác (OM, OM’). Tính số đo đó.

Lời giải:

Từ (1) và (2) ta có: cos⁡(α'-α)=cos⁡(OM,OM') nên kí hiệu α'-α là một số đo của góc lượng giác (OM, OM’) và số đo là