Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 30: Cho C là đồ thị hàm số y=log2(x), ta có thể suy ra đồ thị của hàm số log2(x+3) bằng cách tịnh tiến C theo vectơ

Câu 30:

Cho C là đồ thị hàm số y=x, ta có thể suy ra đồ thị của hàm số (x+3) bằng cách tịnh tiến C theo vectơ.

A. v→=(3;1)   

B. v→=(3;-1)

C. v→=(-3;1)   

D. v→=(-3;-1)

Lời giải:

Gọi v→ =(a;b) là vectơ tịnh tiến cần tìm. Lấy 1 điểm A(x;⁡x ) bất kì thuộc C. khi đó ảnh của A qua T là A’(x+a;x+b)

Để A’ thuộc đồ thị hàm số y=⁡2(x+3) thì:

⁡x+b=2(x+a+3) đúng với ∀x > 0

<=>⁡x+b=1+(x+a+3) đúng với ∀x>0

Suy ra b = 1 và a = -3. Vậy v→ =(-3;1) là vectơ cần tìm. Vậy chọn C