Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Viết các dạng số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản:

Câu 3:

Viết các dạng số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản

Lời giải: