Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 29: Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) sau đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tính tiến theo vectơ OI

Câu 29:

Xác định đỉnh I của mỗi parabol (P) sau đây. Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tính tiến theo vectơ OI và viết phương trình của Parabol (P) đối với hệ tọa độ IXY.

a) y=-3x+1

b) y=1/2 -x-3

c) y=x-

d) y=-5

Lời giải:

a) Đỉnh I có tọa độ I(3/4; -1/8)

Công thức chuyển tọa độ trong phép tính tiến theo vectơ OI là:

Phương trình của Parabol đối với hệ tọa độ IXY là:

b) Đỉnh I(1; -7/2)

Công thức chuyển hệ tọa đọ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI là:

Phương trình của Parabol đối với hệ tọa độ IXY là:

c) Đỉnh I(1/8;1/16)

Công thức chuyển hệ trục tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI là:

Phương trình của Parabol đối với hệ tọa độ IXY là:

d) Đỉnh I(0; -5)

Công thức chuyển hệ trục tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ OI là:

Phương trình của Parabol đối với hệ tọa độ IXY là:

Y-5 = -5 hay Y =