Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 29: Tính: 3^(log3(18)) ;3^(5log3(2)) ;(1/8)^(log2(5)) ;(1/32)^(log0,5(2))

Câu 29:

Tính:

Lời giải: