Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 29: Dùng công thức khai triển nhị thức Niutơn (1+i)^19 và công thức Moa-vrơ để tính

Câu 29:

Dùng công thức khai triển nhị thức Niutơn và công thức Moa-vrơ để tính:

Lời giải:

Theo nhị thức Nui tơn ta có:

Nên công thức Moa- vrơ ta có:

So sánh (1) và (2) ta có: