Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 29: Cho hai số dương không âm a và b. Đặt X=e^((1+b)/2); Y=(e^a+e^b)/2. Khi đó: A. X > Y

Câu 29:

Cho hai số dương không âm a và b.

A. X > Y   

B. X < Y   

C. X ≥ Y   

D. X ≤ Y

Lời giải:

Với mọi số a, b, không âm ta có

Dấu “=” xảy ra khi a = b.

Vậy Y – X ≥0 <=>Y≥X . nên ta chọn D.