Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Viết các số phức sau dưới dạng lượng giác. a) 1-i√3; 1+i; (1-i √3)(1+i); (1-√3i)/(1+i )

Câu 28:

Viết các số phức sau dưới dạng lượng giác.

a) 1-i √3; 1+i; (1-i √3)(1+i);(1-√3 i)/(1+i )

b) 2i(√3-i)

c) 1/(2+2i)

d) z=sin φ⁡+cos φ⁡ (φ ∈R)

Lời giải: