Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Tính: log1/5(125) ; log0,5(1/2) ; log1/4(1/64) ;log1/6(36)

Câu 28:

Tính:

Lời giải: