Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 28: Cho hai số dương a và b. Đặt X=ln((a+b)/2) và Y=(lna+lnb)/2. Khi đó: A. X > Y

Câu 28:

Cho hai số dương a và b.

A. X > Y

B. X < Y

C. X ≥ Y

D. X ≤ Y

Lời giải:

Với mọi số dương a, b ta có: ≥4ab, dấu “=” xảy ra khi a = b.

Vậy ta chọn C.