Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau: a) $f(x)=\sqrt{3-2 x}$ trên đoạn [-3;1]

Câu 27:

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau:

a) \(f(x)=\sqrt{3-2 x}\) trên đoạn \([-3 ; 1]\)

b) \(f(x)=x+\sqrt{4-x^{2}}\)

c) \(f(x)=\sin ^{4} x+\cos ^{2} x+2\)

d) \(f(x)=x-\sin 2 x\) trên đoan \(\left[-\frac{\pi}{2} ; \pi\right]\)

Lời giải:

Cách 1:

Bảng biến thiên

So sánh giá trị trên ta được: