Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 27: Hãy tìm dạng lượng giác của các số phức: z-; -z; 1/z; kz (k ∈R*) trong mỗi trường hợp sau:

Câu 27:

Hãy tìm dạng lượng giác của các số phức: z-; -z; 1/z; kz (k ∈R*) trong mỗi trường hợp sau:

a) z=r(cos⁡φ+isin φ)(r>0)

b) \(z=1+\sqrt{3} i\)

Lời giải:

Kz là một số phức có modun là |Kz| = |K|. |z| = |K|.r, có acgumen là φ nếu K > 0, là φ+π nếu k < 0.

Vậy Kz = |K|.r(cos⁡φ+isin φ) nếu k > 0

Kz = |K|r. (cos⁡(φ+π)+isin (φ+π) nếu k < 0