Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 26: Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng:⁡x⊂⁡y <=> 0

Câu 26:

Trong mỗi mệnh đề sau, hãy tìm điều kiện của a để có mệnh đề đúng:

a) ⁡x⊂ ⁡y <=> 0 < x < y

b) ⁡⁡ x⊂ ⁡⁡y <=> x > y > 0

Lời giải:

a) a > 1

b) 0 < a < 1